Nieuws

 »  Een ANBI of een SBBI?
21-04-2011 om 11:10:32 Rob Spronk
Naast de ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling) is dit jaar een variant ingevoerd: de SBBI (Sociaal Belang Beogende Instelling).
De SBBI heeft minder strikte kaders dan de ANBI. De SBBI mist echter de fiscale faciliteit van de p.u.

Meer specifieke informatie:

Een SBBI is een sociaal belang behartigende instelling. De instelling moet activiteiten ontplooien waaraan grote maatschappelijke waarde kan worden toegekend, omdat zij een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en veerkrachtige samenleving en sociale cohesie bevorderen, zoals amateurtoneelverenigingen en -theatergroepen, buurtverenigingen, gilden, hobbyclubs, jeugdgroepen, jeugdvakantieweken, kindervakantieweken, locale scoutingclubs, muziek- en harmonieverenigingen, niet-commerciële buurt- en dorpshuizen, ouderenverenigingen, personeelverenigingen, speeltuinen, sportclubs, zangkoren en dansgroepen.

Wat zijn de fiscale voordelen van een SBBI?
• Vrijstelling erfbelasting
• Vrijstelling schenkbelasting
• Op vrijwilligers bij een SBBI is de Arbowetgeving niet van toepassing
• BTW-vrijstelling voor fondsenwervende activiteiten
Nadeel is dat er geen giftenaftrek van inkomsten- of vennootschapsbelasting voor schenkers mogelijk is, tenzij er sprake is van een periodieke gift aan een vereniging (die geen ANBI is) mits:
• de vereniging minsten 25 leden heeft
• de vereniging volledige rechtsbevoegdheid heeft
• de vereniging geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen
• de vereniging gevestigd is in een EU-land, de Nederlandse Antillen, Aruba of een ander door de fiscus aangewezen land.
In dat geval is inkomstenbelastingaftrek wel mogelijk.

Voorwaarden die de fiscus aan een SBBI stelt zijn:
• Uit de regelgeving van de instelling blijkt dat deze het sociaal belang behartigt.
• De feitelijke werkzaamheden komen overeen met de doelstelling.
• De instelling is niet aan winstbejag onderworpen of is daarvan vrijgesteld.
• Leden van het beleidsbepalende orgaan (meestal het bestuur) ontvangen voor hun werk geen andere beloning dan een onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld.
• Gevestigd in de EU, Ned. Antillen, Aruba of andere aangewezen mogendheid.
• Aan een verkrijging mag niet een opdracht verbonden zijn die het karakter ontneemt van te zijn geschied in het sociaal belang.

Verschil t.o.v. een ANBI:
• Geen beleidsplan nodig
• Geen vermogenstoets
• Geen voorwaarden aan verwerving en kosten
• Liquidatiesaldo vrij besteedbaar
• Geen eisen aan administratievoor info: raadgever Rob Spronk. 0592-272991
« Naar overzicht

© De Raadgever Intradiensten bv. Alle rechten voorbehouden.
Uw mail is verzonden!